شنبه 05 اسفند 1402
دفتر مرکزی
رشت - چهار راه پورسینا - خیابان دکتر حشمت - پژوهشگاه نیرو - مرکز گیلان
کارگاه کوچصفهان
شهرستان کوچصفهان – خیابان مطهری غربی – پشت شرکت توزیع نیروی برق کوچصفهان
سایت شبیه سازی شرایط بحران
این سازه به جهت برگزاری آموزش های عملی در کارگاه کوچصفهان نصب و راه اندازی گردیده است.