شنبه 05 اسفند 1402
ماموریت‌های واحد
 • طراحی، تدوین، برنامه ریزی، اجرا و هدایت آموزش های تخصصی صنعت آب و برق در راستای سیاست‌ها، برنامه ها و خط مشی‌های وزارت نیرو
 • ارزیابی صلاحیت حرف های نیروی انسانی شاغل در شرکت های پیمانکاری صنعت آب و برق
 • مشارکت در تدوین و به روزرسانی استانداردهای سنجش و صلاحیت حرفه ای مشاغل پیمانکاران صنعت آب و برق
 • پایش مستمر نیازهای آموزشی مبتنی بر تغییرات دانش و فناوری و آمایش سرزمین
 • توسعه همکاری‌های بین المللی آموزشی با کشورهای بازار هدف صنعت آب و برق با اولویت کشورهای همجوار
 • برنامه ریزی و اجرای آزمون های استخدامی، ارتقاء شغلی و تغییر حالت اشتغال
 • فراهم نمودن بسترهای لازم برای انجام آموزش های مهارتی و ترویجی مرتبط با صنعت آب و برق
 • برنامه ریزی برای استفاده از امکانات بخش دولتی و غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 • همکاری و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی دارای فعالیت های مرتبط به منظور بهره گیری از تجارب و تخصص آن ها
 • انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی و تولید دانش در زمینه‌های مرتبط با فعالیت مجتمع
 • برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای مجتمع با رعایت ضوابط و مقررات
 • انتشار مجله، کتاب، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف مجتمع
 • توسعه شبکه‌های آموزش مجازی